Contemporary Art by the World's Best Artists
Fruits
Paintings, 18 x 36 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 156
Lady with pepper
Paintings, 90 x 90 cm.
Ukraine
Alek Gevorgyan 2,000
Fantasy number 17
Paintings, 52 x 42 cm.
Ukraine
Alek Gevorgyan 1,200
City roads
Paintings, 53 x 75 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 320
London
Paintings, 35 x 51 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 289
Desert Queen
Paintings, 50 x 40 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 480
Geranium
Paintings, 25 x 50 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 195
Wild flowers
Paintings, 60 x 40 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 110
Prison
Paintings, 60 x 40 cm.
Russia
Viktoriya Sherabokova 2,000
Golden boy
Paintings, 60 x 84 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 320
Onion, garlic
Paintings, 55 x 55 cm.
Russia
Rudnik Mikhail 500
LENIN IN FLOOD
Paintings, 120 x 100 cm.
United States
Yuliya Krassavskaya 760
Black and white
Paintings, 50 x 80 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 580
Tulips
Paintings, 70 x 50 cm.
Ukraine
Kateryna Bortsova 585
Heroes
Paintings, 41 x 56 cm.
Uganda
Kateryna Bortsova 210